JM facebook  JM Google+  CAT · ESP

Gravats làser sobre tot tipus de materials

jmgravadors desitja posar en coneixement dels usuaris i clients de la seva pàgina web, la política portada a terme respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de demanda per a contractar amb DonDominio, qualsevol dels serveis oferits a la pàgina, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a jmgravadors.

1. Identificació del responsable del fitxer.

jmgravadors informa a l'usuari i client de la seva pàgina web www.jmgravadors.net de la existència d' un fitxer automatitzat de dades personals denominat Clients, i del qual jmgravadors és responsable, amb domicili social al carrer Lepant, 264, 4º A, Barcelona, Espanya, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l'usuari i el client comuniquen a jmgravadors.

2. Actualització de les polítiques

jmgravadors modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència de Protecció de Dades o objecte legítim de jmgravadors Qualsevol modificació d'aquesta política no obstant això, serà publicada i advertida a la pàgina web de jmgravadors i en la política mateixa. Per tot això, jmgravadors recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques per tal de poder conèixer els canvis que a la mateixa s'efectuïn.

3. Finalitat del fitxer.

jmgravadors no demana a la seva pàgina web dades als usuaris que la visitin, per tant, la comunicació de dades personals per l'usuari a jmgravadors a través de la seva pàgina web únicament pot entendre que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei de formulari de comanda per posar-se en contacte amb jmgravadorsdado que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit al sistema de contractació. Per a aquests casos i els descrits en el següent apartat, l'entitat, informa al client que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: Dur a terme totes les gestions relacionades amb l'elaboració de pressupostos, contractació i prestació de serveis de jmgravadors a l'empresa a la qual pertany o si escau a l'interessat que ho demani. Així com atendre i contestar les comunicacions rebudes i el manteniment d'històrics de relacions comercials.

4. Consentiment

jmgravadors informa que en aquesta política de privacitat es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que jmgravadors duu a terme com a responsable d'aquest. Així, s'informa que quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb jmgravadors i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació a Secció 9indicando altres dades personals, aquest usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per jmgravadors amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Als mateixos efectes, jmgravadors informa que, si el client envia un correu electrònic o comunica a jmgravadors les seves dades personals per raó del càrrec que ocupa en una empresa-ja sigui com a administrador, gerent, representant i / o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte a l'empresa-, s'entendrà que aquesta comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per jmgravadors amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

5. Identificació

Identificació dels destinataris respecte dels quals jmgravadors tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers.

jmgravadors únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de l'article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada matèria en cada moment i en si escau igualment, a altres òrgans com Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o Defensor del Poble.

Igualment jmgravadors posa en coneixement de l'usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD, informant de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a que es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau, quan la LOPD ho estableixi, prèviament es demanarà el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari.

No obstant això, jmgravadors informa a l'usuari i al client que qualsevol tractament de dades personals, se subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, jmgravadors només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que demani l'usuari a través de la pàgina web www.jmgravadors.net, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions dels dades personals que es puguin efectuar per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.

Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran-sense caràcter limitatiu-aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis:

a. Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei.
b. Serveis d'accés a l'esmentada xarxa.
c. Serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades.
d. Subministrament de continguts o informació.

Així mateix, jmgravadors no es fa responsable dels tractaments de dades que duguin a terme els tercers que estableixin hiperenllaços amb jmgravadors ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços jmgravadors remet als seus visitants.

6. Qualitat de les dades

jmgravadors adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, l'usuari serà l'únic responsable davant qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers oa Secció 9por l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l'usuari que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació que estableix l'article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides del propi interessat, i / o de les conseqüències de no haver-li informat.

7. Exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel.lació de les dades.


jmgravadors informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant sol licitud escrita dirigida a jmgravadors a la següent adreça: Lepant, 264, 4º A, Barcelona, Espanya.

8. Ús de formularis per a la recollida de dades personals per jmgravadors

jmgravadors inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s'indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5 de la LOPD, com ara el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme, i el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin .

9. Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de les dades personals.

jmgravadors informa a l'usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment jmgravadors garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los. 10. Modificació d'aquesta política de privacitat.

jmgravadors es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant als usuaris dels canvis que s'hi produeixin. Així mateix, jmgravadors es reserva la rescissió dels serveis que realitza, en aquells usuaris que no compleixin amb els termes i condicions legals d'ús, així com amb la legislació vigent.

tornar al formulari

JM Gravadors | Més de 25 anys d'experiència    Lepant, 264, 4ª A | 08013 Barcelona    T. 93 532 11 22 | 93 265 27 97    jm@jmgravadors.net   Disseny web: Sección 9